JEHILVINA

 ORGANIZATION  CHART

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LEE JOO SOON

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

CHUNG KYUNG HYUN

 

 

 

                   TÀI CHÍNH                              HÀNH CHÍNH                            SẢN XUẤT                         KINH DOANH                          VẬT TƯ                        CHẤT LƯỢNG

                    KẾ TOÁN                                  NHÂN SỰ                                                                                                                                                                 PHÁT TRIỂN     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                 

 

 

            

                 (MS NHUNG)                            (MS QUỲNH)                              (MR KIÊN)                        (MR CƯỜNG)                         (MS XUÂN)                      (MR THỊNH)